ประกาศศูนย์คอมพิวเตอร์
• เปลี่ยนแปลง ระบบ INTERNET ACCOUNT ของนักศึกษา มกท.
ประกาศสำนักทะเบียนนักศึกษา
• ข้อมูลหลักงานทะเบียน ระดับบัณฑิตศึกษา (กำหนดการลงทะเบียน/การแจ้งจบและขอหลักฐานสำคัญ/สอบประมวลความรอบรู้)
• ยกเลิกการแจกหนังสือคู่มือลงทะเบียนเรียน ประจำภาค ระดับบัณฑิตศึกษา / Registration Details Available Online and Cancellation of Registration Handbook Distribution
• คู่มือลงทะเบียนเรียนระดับบัณฑิตศึกษา / Registration Handbook for Graduate Students