การขอใบรับรองและใบรายงานผลการศึกษา
ต้องปฏิบัติดังนี้

1. กรณีเป็นเอกสารของตนเอง แสดงหลักฐาน
     - บัตรประชาชนหรือบัตรนักศึกษา
 
2. กรณีให้บุคคลอื่นมาขอแทน
     2.1ผู้ปกครองหรือญาติที่นามสกุลเดียวกัน แสดงหลักฐาน
          -บัตรประชาชนหรือบัตรนักศึกษา
     2.2 บุคคลอื่น แสดงหลักฐาน
          - หนังสือมอบฉันทะ
          - สำเนาบัตรนักศึกษาหรือบัตรประชาชน ของผู้มอบฉันทะ
          - สำเนาบัตรนักศึกษาหรือบัตรประชาชน ของผู้รับมอบฉันทะ

สำนักทะเบียนนักศึกษา          
21 กุมภาพันธ์ 2546          


หมายเหตุ ขอแบบฟอร์มได้ที่สำนักทะเบียนนักศึกษา

ทุกครั้งที่นักศึกษาติดต่อกับสำนักทะเบียนนักศึกษา
โปรดแต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบและแสดงบัตรประจำตัวนักศึกษาเป็นหลักฐาน
วิทยาเขตกล้วยน้ำไท

เวลาทำการ :

วันอังคาร - เสาร์ เวลา 08.30 - 20.30 น.
ยกเว้น วันทำการที่ไม่มีการเรียนการสอนภาคค่ำ เวลา 08.30 - 17.00 น.
วิทยาเขตรังสิต เวลาทำการ : วันอังคาร - เสาร์ เวลา 08.30 - 17.00 น.
     
หากนักศึกษามีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ทาง records_office@bu.ac.th