ตรวจสอบ ชื่อ-นามสกุล เลขที่นั่ง
 
ประกาศ เปลี่ยนแปลงกำหนดการฝึกซ้อมของบัณฑิตคณะบัญชี ในวันเสาร์ที่ 19 เมษายน 2557 จาก เวลา 13.00 น. เป็น 8.00 น. หากมีข้อสงสัยติดต่อแผนกบริการและสวัสดิการนักศึกษา ที่ 0-2902-0299 #2544, 2566
1) ขึ้นทะเบียนบัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตทางอินเทอร์เน็ต
2) กำหนดการฝึกซ้อม และ พิธีประสาทปริญญาบัตร
3) ขั้นตอนการเข้ารับปริญญาบัตร (Video)
4) ข่าวสารศิษย์เก่า
5) ข่าวสารกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
6) ข่าวสารสหกรณ์ร้านค้า (การถอนหุ้นสหกรณ์)
7) ตัวอย่างชุดครุยวิทยฐานะ / การรับและส่งคืนชุดครุย
8) ติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  a) สำนักทะเบียนนักศึกษา โทร 0-2902-0299 ต่อ 2556 - 2558 E-mail address : records_office@bu.ac.th
b) แผนกการเงิน โทร 0-2350-3500 ต่อ 1922 - 1923 E-mail address : pitsuphar.p@bu.ac.th
c) ฝ่ายบริการและสวัสดิการนักศึกษา โทร 0-2350-3500 ต่อ 1561 - 1566 E-mail address : prasit.s@bu.ac.th
d) สหกรณ์ร้านค้า โทร 0-2350-3500 ต่อ 1340
9) ขั้นตอนการชำระเงินผ่านเครื่อง ATM (เฉพาะบัณฑิตที่ขึ้นทะเบียนฯ ทางอินเทอร์เน็ต)


Total access 296204 times, Since 31-08-2001. Best view in mode 1042x768 px or higher resolution with Internet Explorer 6.0 or higher.
Copyright(c)1996-2009 Computer Center, Bangkok University, All rights reserved. Contact us URSA Webmaster : comp_center@bu.ac.th