ตรวจสอบ ชื่อ-นามสกุล เลขที่นั่ง ชื่อ-นามสกุล เลขที่นั่ง ตรวจสอบได้ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป
 
  1) ขึ้นทะเบียนบัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตทางอินเทอร์เน็ต
     รอบที่ 1 วันที่ 27 มกราคม 2560 (09.00 น.) ถึงวันที่ 31 มกราคม 2560 (24.00 น.) ชำระเงินภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 (ภายใน 21.00 น.) เท่านั้น
        - สำหรับดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต หลักสูตรภาษาไทยและหลักสูตรนานาชาติ ที่สำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2/2558
          ภาคฤดูร้อน/2558 และภาคการศึกษาที่ 1/2559 (เฉพาะผู้ที่ผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย)
       - สำหรับปริญญาบัณฑิต หลักสูตรภาษาไทย และหลักสูตรนานาชาติ ที่สำเร็จการศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 2/2558 และภาคฤดูร้อน/2558

     รอบที่ 2 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 (09.00 น.) ถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 (24.00 น.) ชำระเงินภายในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 (ภายใน 21.00 น.) เท่านั้น
         สำหรับดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต ปริญญาบัณฑิต หลักสูตรภาษาไทยและหลักสูตรนานาชาติ ที่สำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1/2559
  2) กำหนดการฝึกซ้อม และ พิธีประสาทปริญญาบัตร
  3) ขั้นตอนการเข้ารับปริญญาบัตร และการแต่งกายของบัณฑิต (Video) / (เอกสาร )
  4) ข่าวสารศิษย์เก่า
  5) ข่าวสารกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
  6) ข่าวสารสหกรณ์ร้านค้า (การถอนหุ้นสหกรณ์)
  7) ตัวอย่างชุดครุยวิทยฐานะ / การรับและส่งคืนชุดครุย
  8) ติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
    a) สำนักทะเบียนนักศึกษา โทร 0-2902-0299 ต่อ 2556 - 2558 E-mail address : records_office@bu.ac.th
  b) แผนกการเงิน โทร 0-2350-3500 ต่อ 1922 - 1923 E-mail address : financial-affairs@bu.ac.th
  c) ฝ่ายบริการและสวัสดิการนักศึกษา โทร 0-2902-0299 ต่อ 2544, 2566 E-mail address : eds@bu.ac.th
  d) สหกรณ์ร้านค้า โทร 0-2350-3500 ต่อ 1340, 2340
  9) ขั้นตอนการชำระเงินผ่านเครื่อง ATM (เฉพาะบัณฑิตที่ขึ้นทะเบียนฯ ทางอินเทอร์เน็ต)
10) แผนผังการเดินทางไปศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
11) แผนผังพื้นที่จอดรถสำหรับบัณฑิตในวันฝึกซ้อม
Total access 296204 times, Since 31-08-2001. Best view in mode 1042x768 px or higher resolution with Internet Explorer 6.0 or higher.
Copyright(c)1996-2015 Computer Center, Bangkok University, All rights reserved. Contact us URSA Webmaster : comp_center@bu.ac.th