ข้อควรทราบสำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา
4.1
การแจ้งจบและส่งเรื่องให้กองทุนรับทราบ

(เฉพาะนักศึกษาที่ยังไม่ได้ทำเรื่องลาออกให้นำเอกสารดังต่อไปนี้มาติดต่อที่แผนกการทุนการศึกษาด้วย)
เอกสารประกอบการแจ้งจบ
4.1.1 สำเนาสัญญาฯปีล่าสุด
4.1.2 สำเนาหน้าสมุดบัญชี
4.1.3 สำเนาใบ Transcript
4.1.4 สำเนาบัตรประชาชนของนักศึกษา

* นักศึกษากองทุนฯ ทุกคนต้องมากรอกแบบฟอร์มแจ้งจบการศึกษาและเข้าทำงานที่แผนกกองทุนการศึกษาข่าวสารสหกรณ์ร้านค้า วิทยาเขตกล้วยน้ำไท

4.2 หลักเกณฑ์ในการชำระหนี้คืนและวิธีการชำระหนี้กองทุน
4.2.1 การติดต่อในครั้งแรกผู้กู้ยืมทุกรายต้องติดต่อแสดงตนในการชำระหนี้ที่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)ทุกสาขา
4.2.2 อัตราดอกเบี้ยจะเริ่มคิดเมื่อเรียนจบการศึกษาแล้ว 2 ปี ตามตัวอย่าง

พ.ศ.2547 พ.ศ.2548 พ.ศ.2549 พ.ศ.2550
ปีการศึกษา 2547
วันที่จบการศึกษา
   
 
ระยะเวลาปลอดดอกเบี้ย 2 ปี
 
     
5 ก.ค. 50 วันที่กำหนด
เริ่มผ่อนชำระหนี้งวดแรก


4.2.3 รวมระยะเวลาในการชำระหนี้ 17 ปี (รวมระยะเวลาที่ปลอดดอกเบี้ย 2 ปี)
4.2.4 หากมีข้อสงสัย นักศึกษาสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา 0-2208-8699 หรือ
          http://www.studentloan.ktb.co.th E-mail address : gsl@ktb.co.th