การเลือกวิชาโทคณะมนุษยศาสตร์

ข้อกำหนด

การเลือกวิชาโท / กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะด้าน / กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพ

(Minor / Special Interest / Professional Language)

คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว

(School of Humanities and Tourism Management)

ปีการศึกษา 2563

นักศึกษาที่มีสิทธิ์เลือกวิชาโท / กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะด้าน / กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้

 • เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยวที่มีรายชื่ออยู่ในทะเบียนนักศึกษาอย่างเป็นทางการ มีสิทธิ์ในการเลือกกลุ่มวิชาโท / กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะด้าน / กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพผ่านทางอินเทอร์เน็ต โดยกำหนดให้
  • นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน เลือกกลุ่มวิชาโท 1 กลุ่ม จากตัวเลือกในสาขาของนักศึกษา
  • นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ เลือกกลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะด้าน 1 กลุ่ม จากตัวเลือกในสาขาของนักศึกษา
  • นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว นิทรรศการและการประชุม เลือกกลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะด้าน 1 กลุ่ม และ เลือกกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพ 1 กลุ่ม จากตัวเลือกในสาขาของนักศึกษา
  • นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการการโรงแรม เลือกกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพ 1 กลุ่ม และ เลือกกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพ 1 กลุ่ม จากตัวเลือกในสาขาของนักศึกษา

 • นักศึกษาที่มีสิทธิ์ สามารถเลือกกลุ่มวิชาโท / กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะด้าน / กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพได้ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564 เวลา 17.00 น. จนถึงวันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2564 เวลา 17.00 น. หากพ้นกำหนดนี้แล้ว นักศึกษาที่ไม่ได้ดำเนินการเลือก ภาควิชาฯ จะจัดกลุ่มวิชาให้ตามความเหมาะสม และนักศึกษาไม่มีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงในภายหลัง
   
 • นักศึกษาแต่ละสาขาวิชามีสิทธิ์เลือกผ่านทางอินเทอร์เน็ตจากกลุ่มวิชาดังต่อไปนี้และสามารถดูรายละเอียดของแต่ละกลุ่มวิชาได้โดย>> คลิกที่นี่ <<

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะด้านที่ให้นักศึกษาเลือกผ่านทางอินเทอร์เน็ตมี 7 กลุ่ม ได้แก่

 1. กลุ่มวิชา การท่องเที่ยวและการโรงแรม
 2. กลุ่มวิชา การจัดการธุรกิจสายการบิน
 3. กลุ่มวิชา ภาษาไทย
 4. กลุ่มวิชา ภาษาจีนเพื่องานบริการ
 5. กลุ่มวิชา ภาษาญี่ปุ่นเพื่องานบริการ
 6. กลุ่มวิชา ภาษาเกาหลีเพื่องานบริการ
 7. กลุ่มวิชา เอเชียศึกษา

* นักศึกษาภาควิชาภาษาอังกฤษที่ ไม่ได้ เลือกกลุ่มวิชาโท ทางภาควิชาฯ จะจัดกลุ่มวิชาโทให้เป็น“ การท่องเที่ยวและการโรงแรม” เท่านั้น

 

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน

กลุ่มวิชาโทที่ให้นักศึกษาเลือกผ่านทางอินเทอร์เน็ตมี 6 กลุ่ม ได้แก่

 1. กลุ่มวิชาโท การจัดการการท่องเที่ยว นิทรรศการและการประชุม
 2. กลุ่มวิชาโท การจัดการการโรงแรม
 3. กลุ่มวิชาโท ภาษาจีนเพื่องานบริการ
 4. กลุ่มวิชาโท ภาษาญี่ปุ่นเพื่องานบริการ
 5. กลุ่มวิชาโท ภาษาเกาหลีเพื่องานบริการ
 6. กลุ่มวิชาโท ภาษาอังกฤษ                                  รับนักศึกษาจำนวน 120 คน

* นักศึกษาภาควิชาการจัดการธุรกิจสายการบินที่ ไม่ได้ เลือกกลุ่มวิชาโท ทางภาควิชาฯ จะจัดกลุ่มวิชาโทให้เป็น“ การจัดการการท่องเที่ยว นิทรรศการและการประชุม” เท่านั้น

 

สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว นิทรรศการและการประชุม


กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะด้าน ที่เปิดให้นักศึกษาเลือกผ่านทางอินเทอร์เน็ตมี 4 กลุ่ม ได้แก่

 1. กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะด้านการจัดการการท่องเที่ยว
 2. กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะด้านธุรกิจไมซ์
 3. กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะด้านการจัดการการโรงแรม
 4. กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะด้านการจัดการธุรกิจสายการบิน

* นักศึกษาภาควิชาการจัดการการท่องเที่ยวที่ ไม่ได้ เลือกกลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะด้าน ทางภาควิชาฯ จะจัดกลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะด้าน ให้เป็น“ กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะด้านการจัดการการท่องเที่ยว” เท่านั้น

กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพ ที่เปิดให้นักศึกษาเลือกผ่านทางอินเทอร์เน็ตมี 3 กลุ่ม ได้แก่

 1. กลุ่มวิชาภาษาจีนเพื่องานบริการ
 2. กลุ่มวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่องานบริการ
 3. กลุ่มวิชาภาษาเกาหลีเพื่องานบริการ

* นักศึกษาภาควิชาการจัดการการท่องเที่ยวที่ ไม่ได้ เลือกกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพ ทางภาควิชาฯ จะจัดกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพ ให้เป็น“ กลุ่มวิชาภาษาจีนเพื่องานบริการ” เท่านั้น

 

สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม

กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะด้าน ที่เปิดให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 163 เลือกผ่านทางอินเทอร์เน็ตมี 4 กลุ่ม ได้แก่

 1. กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะด้านการจัดการการโรงแรม
 2. กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะด้านอาหาร                    รับนักศึกษา 120 คน
 3. กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะด้านเครื่องดื่ม                รับนักศึกษา 80 คน
 4. กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะด้านการจัดการการท่องเที่ยวและธุรกิจไมซ์

* นักศึกษาภาควิชาการจัดการการโรงแรมที่ ไม่ได้ เลือกกลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะด้าน ทางภาควิชาฯ จะจัดกลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะด้าน ให้เป็น“ กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะด้านการจัดการการโรงแรม” เท่านั้น

กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพ ที่เปิดให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 163 เลือกผ่านทางอินเทอร์เน็ตมี 4 กลุ่ม ได้แก่

 1. กลุ่มวิชาภาษาจีนเพื่องานบริการ
 2. กลุ่มวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่องานบริการ
 3. กลุ่มวิชาภาษาเกาหลีเพื่องานบริการ
 4. กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม

* นักศึกษาภาควิชาการจัดการการโรงแรมที่ ไม่ได้ เลือกกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพ ทางภาควิชาฯ จะจัดกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพ ให้เป็น“ กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม” เท่านั้น


 • นักศึกษาสามารถเลือกวิชาโท / กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะด้าน / กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น เมื่อนักศึกษาเลือกแล้ว จะไม่สามารถแก้ไข หรือเลือกใหม่ได้  และผลการเลือกจะจัดส่งให้นักศึกษาทาง  E-mail และติดประกาศให้ทราบที่บอร์ดหน้าห้องพักอาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ตั้งแต่    วันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 เพื่อให้นักศึกษาตรวจสอบผลการเลือกวิชาโท / กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะด้าน / กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพ
 • นักศึกษาจะต้องเป็นผู้ดำเนินการเลือกด้วยตนเอง ไม่สามารถมอบหมายให้ผู้อื่นทำการแทนได้ การกระทำใดๆ ที่เกิดขึ้นกับข้อมูลนักศึกษาที่สามารถดำเนินการทางอินเทอร์เน็ตได้ ถือว่าเป็นการกระทำที่เกิดขึ้นโดยนักศึกษาเอง ดังนั้น นักศึกษาจึงต้องรักษารหัสผ่าน (PASSWORD) ไว้เป็นความลับ
 • หากนักศึกษามีข้อสงสัย หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อหัวหน้าภาควิชาของนักศึกษา ได้ที่คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ      

 • ห้องพักอาจารย์ อาคาร A 7 ชั้น 1 ห้อง A7107 โทร 0-2407-3888 ต่อ 2670

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน

 • ห้องพักอาจารย์ อาคาร A 4 ชั้น 2 ห้อง A4205 โทร 0-2407-3888 ต่อ 2481

สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว นิทรรศการและการประชุม

 • ห้องพักอาจารย์ อาคาร A 4 ชั้น 2 ห้อง A4201 โทร 0-2407-3888 ต่อ 2480

สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม

 • ห้องพักอาจารย์ อาคาร A 4 ชั้น 2 ห้อง A4201 โทร 0-2407-3888 ต่อ 2480


Best view in mode 800x600 or higher resolution with Internet Explorer 7.0 or higher.
Copyright(c)1996 Computer Center, Bangkok University, All rights reserved.
Contact URSA Webmaster : comp_center@bu.ac.th