ตรวจสอบการแจ้งจบการศึกษา
Recheck Graduation Resultรหัสนักศึกษา / Student ID :
หมายเลขบัตรประชาชน / Passport ID :
วันเกิด / BirthDate : * (format: dd/mm/yyyy) ex. 25/03/1990


           กรณีนักศึกษาแจ้งจบในภาคการศึกษาใด แต่ไม่สามารถสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ถือว่าการแจ้งจบในภาคการศึกษานั้นเป็นโมฆะ นักศึกษาต้องทำการแจ้งจบการศึกษาใหม่ในภาคการศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา
           The graduation registration will be void automatically. If the students fail to complete the program in the intended semester. They have to register for graduation again in the following semester.


หากนักศึกษามีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อที่แผนกทะเบียน
- โทร 0-2407-3888 กด 3
- E-mail address: records_office@bu.ac.th
For further information or any enquiries, please contact to the Records Division.
- Tel. 0-2407-3888 Press 3
- E-mail address: records_office@bu.ac.th

Facebook Fanpage: www.facebook.com/BURecords | LINE ID : @BU1Stop