นักศึกษาที่ต้องการเลือกเซตลงทะเบียนแบบ Full Set แล้วไม่สามารถเลือกได้ ให้เลือกแบบ Subset แทน
กรณีนักศึกษาที่ไม่สามารถเลือกเซตใดๆ ได้ กรุณาติดต่อสำนักทะเบียนนักศึกษา

Academic Year: 2561
Semester: 1
User name: 
Password: 
 
         นักศึกษาต้องเก็บรักษารหัสผ่านมิใ้ห้บุคคลอื่นล่วงรู้ และจะต้องไม่มอบรหัสผ่านให้ผู้อื่นใช้แทนโดยเด็ดขาด ทั้งนี้
ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆ หากนักศึกษาไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าว อันจะทำให้เกิดการกระทำใดๆ โดยบุคคลอื่น
จะถือว่านักศึกษาต้องรับผิดชอบในการกระทำที่เกิดขึ้นนั้นทุกประการ

         Students must always keep their passwords confidential. Students must be responsible for any actions made through their password.


Total access 766,770 times, Since 31-08-2004. Best view in mode 1024x768 or higher resolution with Internet Explorer 6.0 or higher.
Copyright(c) 2004 Computer Center, Bangkok University, All rights reserved. Contact URSA Webmaster : comp_center@bu.ac.th