ข้อตกลงในการลงทะเบียนเรียน
Terms and Agreement on Online Registration for Course/Section

คู่มือการใช้งานระบบลงทะเบียนเรียนแบบรายวิชา