Login:
Password:ด้วยสำนักอธิการบดีได้ปรับปรุงการให้บริการจอง ใช้ห้องที่อยู่ในความดูแลของสำนักอธิการบดีแก่อาจารย์และนักศึกษาเพื่อใช้จัดกิจกรรมต่างๆ โดยได้รับความร่วมมือจากศูนย์คอมพิวเตอร์ ในการพัฒนาระบบการจองห้องฯ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ทั้งนี้เพื่อช่วยให้ท่านได้รับความสะดวกในการตรวจสอบตารางการใช้ห้องได้ด้วยตนเอง พร้อมทั้งสามารถกรอกข้อมูลและยืนยันการขอใช้ห้องผ่านระบบดังกล่าว โดยสามารถตรวจสอบตารางการใช้ห้องได้จากการพิจารณาสีที่ปรากฏในช่องตารางดังนี้

     สีเทา(ขาว) หมายถึง ห้องว่าง สามารถจองได้
     สีเหลือง หมายถึง ห้องนั้นได้มีผู้ขอใช้แต่ยังไม่ได้รับการอนุมัติจากสำนักอธิการบดี
     สีเขียว หมายถึง ห้องนั้นได้มีผู้ขอใช้และได้รับการอนุมัติจากสำนักอธิการบดีแล้ว

ทั้งนี้ ทุกท่านจะต้องจองล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการ หากท่านจองห้องล่วงหน้าน้อยกว่าเวลาที่กำหนดจะถือว่าเป็นการจองกรณีเร่งด่วน ซึ่งท่านจะต้องโทรศัพท์แจ้งการขอใช้ห้องให้สำนักอธิการบดีทราบภายหลังจากที่ท่านได้จองห้องผ่านระบบอินเทอร์เน็ตแล้ว มิฉะนั้นการขอใช้ห้องจะถือว่าเป็นโมฆะ


ในแต่ละวันสำนักอธิการบดีจะอนุมัติการขอใช้ห้องวันละ 2 ครั้ง ดังนี้
     1. ช่วงเช้า เวลา 10.00 น.
     2. ช่วงบ่าย เวลา 16.00 น.

กรณีมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกการขอใช้ห้อง กรุณาแจ้งที่สำนักอธิการบดี เบอร์โทร 1182 หรือ 1804

Best view in mode 800x600 or higher resolution with Internet Explorer 6 or higher.
Copyright(c)2003 Computer Center, Bangkok University, All rights reserved.
Contact URSA Webmaster : comp_center@bu.ac.th
Last Update : January 8, 2009 2:12 PM