ข้อตกลงในการเพิกถอนวิชาทางอินเทอร์เน็ต
Online Withdrawal Agreement

 1. การเพิกถอนวิชาทางอินเทอร์เน็ต สามารถกระทำได้ตั้งแต่วันแรกของกำหนดการเพิกถอนวิชาที่มหาวิทยาลัยประกาศไว้ในปฏิทินการศึกษา เวลา 9.00 น. จนถึงวันสุดท้ายของการเรียนในภาคการศึกษานั้น ภายใน 24.00 น.
  The online withdrawal can be processed from 9.00 hrs. on the first withdrawal day to 24.00 hrs. on the last day of class on the academic calendar.
 2. นักศึกษาต้องเพิกถอนวิชาทางอินเทอร์เน็ตด้วยตนเอง ไม่สามารถมอบหมายให้ผู้อื่นทำแทนได้ โดยใช้ รหัสประจำตัวนักศึกษา และรหัสผ่าน(รหัสส่วนตัวที่ต้องรักษาไว้เป็นความลับ) และถือว่าการกระทำใดๆ ที่ทำให้เกิดการเพิกถอนวิชาทางอินเทอร์เน็ต เป็นการกระทำที่เกิดขึ้นโดยนักศึกษาเอง หากตรวจพบว่านักศึกษาได้แจ้งข้อมูลรหัสผ่านของตนเองให้ผู้อื่นทราบไม่ว่าจะเป็นกรณีใดก็ตาม มหาวิทยาลัยจะไม่รับดำเนินการให้แต่อย่างใด
  Each student must use their Student ID and password (confidential) to do the online withdrawal by themselves. To have a substitute issuing the withdrawal is unacceptable. Any actions made to online withdrawal will be considered as done by the account owner. If it is found that the students reveal their passwords to other people, the University reserves the rights to decline their requests under any circumstances.
 3. นักศึกษาสามารถเพิกถอนวิชาบางวิชา หรือ ทุกวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาครั้งเดียว หรือ หลายครั้งก็ได้ ยกเว้น นักศึกษาที่เข้าศึกษาปีการศึกษาแรกไม่สามารถเพิกถอนทุกวิชาทางอินเทอร์เน็ตได้
  The 2nd-4th year students may withdraw registered courses online at anytime during the semester. However, the first year students are not allowed to withdraw all of the registered courses.
 4. นักศึกษาที่เข้าศึกษาปีการศึกษาแรก หากประสงค์จะเพิกถอนทุกวิชาที่ลงทะเบียนเรียน ต้องขออนุมัติจากคณบดีที่นักศึกษาสังกัดก่อน และนำคำร้องติดต่อสำนักทะเบียนนักศึกษาในเวลาทำการ ยกเว้น ภาคฤดูร้อนของนักศึกษาหลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ
  For the first year students, withdrawal of all registered courses may be allowed only with an approval from the Dean. Students are also required to submit a withdrawal request form to the Records Office during office hours. However, the 4-year day program students can process the all-course withdrawal during the Summer Session.
 5. นักศึกษาต้องตรวจสอบรหัสและชื่อวิชาที่ต้องการเพิกถอนให้ถูกต้อง เนื่องจากไม่สามารถแก้ไขข้อมูลการเพิกถอนวิชา
  ทางอินเทอร์เน็ตได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ

  The students are required to check the accuracy of the withdrawn course's code and title. After the course is withdrawn online, no corrections can be made under any circumstances.
 6. นักศึกษาที่เพิกถอนวิชาใดทางอินเทอร์เน็ตสมบูรณ์แล้วจะไม่มีสิทธิ์เข้าสอบวิชานั้น หากนักศึกษาฝ่าฝืนจะถือว่าการสอบวิชานั้นเป็นโมฆะ
  The students who have completed the online withdrawal are not allowed to take the exam of the withdrawn course. Otherwise, the exam will be void.
 7. นักศึกษาที่ทำการเพิกถอนวิชาทางอินเทอร์เน็ตตามขั้นตอนเรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัยจะส่งข้อมูลกลับให้นักศึกษาทางอีเมล์เพื่อเป็นการยืนยันการเพิกถอนวิชา หรือสามารถตรวจสอบการเพิกถอนวิชาที่ได้ที่ หัวข้อ "ตรวจสอบวิชาที่เพิกถอน"
  After completing the online withdrawal, the students will receive a withdrawal confirmation email. They can also visit "Check Withdrawn Courses" for confirmation.
 8. กรณีที่นักศึกษาต้องการหลักฐานการเพิกถอนวิชา สามารถพิมพ์ได้เองทางอินเทอร์เน็ตที่ หัวข้อ "ตรวจสอบวิชาที่เพิกถอน" หรือพิมพ์จากอีเมล์ของนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยส่งข้อมูลตอบกลับ
  The students wishing the hardcopy of the withdrawal can print it directly from "Check Withdrawn Courses" or from the withdrawal confirmation email from the University.

วิชาที่ห้ามเพิกถอน (non-withdrawable courses)
 1. วิชาที่มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อตัดสิทธิ์สอบเนื่องจากเวลาเรียนน้อยกว่า 80%
 2. สอบปลายภาค 100% (Final Exam 100%)
 3. สอบชดเชย (Make-up Exam)
 4. วิชาฝึกงาน - TR465, JR425, PR426, BR425
 5. วิชาที่ลงทะเบียนแบบ AUDITTotal access 195,494 times, Since 24-04-2003. Best view in mode 800x600 or higher resolution with Internet Explorer 5.5 or higher.
Copyright(c) 2004 Computer Center, Bangkok University, All rights reserved. Contact URSA Webmaster : comp_center@bu.ac.th