มหาวิทยาลัยได้กำหนดให้นักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาใดก็ตาม ทำการแจ้งจบการศึกษา เพื่อแสดงความประสงค์ขอสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรและขออนุมัติเป็นผู้สำเร็จการศึกษาจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยใช้ระบบการแจ้งจบการศึกษาทางอินเทอร์เน็ตซึ่งได้พัฒนาขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้นักศึกษาไม่ต้องเดินทางไปติดต่อที่มหาวิทยาลัย

Students expecting the completion of the program in any semester are required to register for the graduation in order to obtain an approval from the University's Board of Trustees. For the student's convenience, the graduation registration can be done on the Internet.

1. กำหนดการแจ้งจบการศึกษา สำหรับนักศึกษาหลักสูตรไทย
     How to File for Graduation Thai Program
     กำหนดการแจ้งจบการศึกษา สำหรับนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
     How to File for Graduation BUIC Program

2. สิ่งที่ต้องดำเนินการก่อนการแจ้งจบการศึกษาทางอินเทอร์เน็ต (.pdf)
    Pre-Online Graduation Request (.pdf)

3. ขั้นตอนการแจ้งจบการศึกษาทางอินเทอร์เน็ต (.pdf)
    How to Make an Online Graduation Request (.pdf)

4. ข้อตกลงในการแจ้งจบการศึกษาทางอินเทอร์เน็ต สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (.pdf)
    Terms and Agreement on Online Graduation Request for Undergraduate Student (.pdf)

5. การตรวจสอบการแจ้งจบการศึกษา
    Recheck Graduation Result

6. ข้อปฏิบัติสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ศึกษาเป็นภาคสุดท้ายและคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา
    Instruction for International Students who are currently studying in the last emester and expecting to graduate

7. รายละเอียดเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนบัณฑิต / Details of Graduate Registration


 แจ้งจบการศึกษา / ตรวจสอบข้อมูลการแจ้งจบการศึกษา : Graduation Requests
รหัสผู้ใช้ / User name
รหัสผ่าน / Password


รายละเอียดเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนบัณฑิตจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบประมาณเดือนธันวาคมของทุกปี ทาง http://commencement.bu.ac.th
Details of Graduate Registration are announced in December of each year at http://commencement.bu.ac.thกำหนดการรับสมัครปริญญาโท


ศูนย์กิจการนักศึกษาและทะเบียน โทร 0-2407-3888 กด 3 E-mail address : records_office@bu.ac.th
Student Affairs and Records Center tel. 0-2407-3888 Press 3 E-mail address : records_office@bu.ac.th

51