1.  ขั้นตอนในการลงทะเบียนเรียน / Instructions
2.  สิ่งที่นักศึกษาต้องเตรียมก่อนการลงทะเบียนเรียนทางอินเทอร์เน็ต /
Requirements for Online Registration for Course/Section
3.  ขั้นตอนในการลงทะเบียนเรียนทางอินเทอร์เน็ต /
Step by Step Registration
4.  ข้อตกลงในการลงทะเบียนเรียนทางอินเทอร์เน็ต /
Online Registration Agreement
5.  ตัวอย่างการลงทะเบียนเรียนทางอินเทอร์เน็ต /
Sample of Registration Online
6.  เทคนิคในการลงทะเบียนเรียนทางอินเทอร์เน็ต /
Online Registration Techniques
7.  ความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบลงทะเบียนเรียนทางอินเทอร์เน็ต /
Comments Regarding Registration Online
8.  การพิมพ์ใบรายงานผลการลงทะเบียน /
Registration ReportCopyright © 2002 Computer Center Bangkok University.
All rights reserved URSA Team Development