ประกาศศูนย์คอมพิวเตอร์ ( Computer Center )
• เปลี่ยนแปลง ระบบ INTERNET ACCOUNT ของนักศึกษา มกท.
 
ประกาศสำนักทะเบียนนักศึกษา ( Records Office )
• กำหนดการประกาศเกรดหลักสูตรภาษาไทย 
• กำหนดการแจ้งจบและขอหลักฐานทางการศึกษา (หลักสูตรภาษาไทย)  
• ปฏิทินการศึกษา หลักสูตรภาษาไทย  
• การลงทะเบียนเรียน หลักสูตรภาษาไทย  
• Instruction for International Students who are currently studying in the last semester and expecting to graduate
• Registration for BUIC Students
• Examination Result for BUIC Students
• Academic Calendar for BUIC Students
• How to File for Graduation BUIC Students
• คำชี้แจงเรื่องการลงทะเบียนเรียนล่วงหน้าทางอินเทอร์เน็ต  
• การขอใบรับรองและใบรายงานผลการศึกษา / Request for Verification of Qualifications and Transcripts  
• ขั้นตอนการขอเอกสารจากสำนักทะเบียนนักศึกษา / How to acquire a document from the Records Office
• ขั้นตอนวิธีปฏิบัติเมื่อต้องการติดต่อกับสำนักทะเบียนนักศึกษาในกรณีต่างๆ
 
ประกาศฝ่ายการคลัง ( Financial Affairs )
• Tuition Fees and Other Expenses for First Semester Academic Year 2013
      For student entering into BUIC before academic year 2012
      For student entering into BUIC in academin year 2012 and 2013
• Payment for Registration
• รายละเอียดค่าใช้จ่าย ภาคที่ 1 ปีการศึกษา 2560
• รายละเอียดค่าใช้จ่าย ภาคที่ 2 ปีการศึกษา 2560
• รายละเอียดค่าใช้จ่าย ภาคที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
• การคืนเงินค่าประกันความเสียหายของนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา / A Refund of the Damage Deposit   
• การกำหนดค่าเล่าเรียน ค่าบำรุง และค่าธรรมเนียมการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2542  
 
ประกาศสำนักหอสมุด
• การคืนเงินค่าประกันความเสียหายของนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา