เป็นระบบลงทะเบียนเรียนเสรีเป็นรายวิชา (Online Registration – Course/Section) สำหรับนักศึกษาหลักสูตร 4 ปีภาคปกติ ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป และสำหรับนักศึกษาหลักสูตรต่อเนื่อง ภาคปกติ ชั้นปีที่ 4 และนักศึกษานอกรุ่น ทุกหลักสูตร
เป็นระบบลงทะเบียนเรียนเสรีเป็นเซตวิชา สำหรับนักศึกษาหลักสูตร 4 ปีภาคปกติ ชั้นปีที่ 1-2 (ยกเว้นภาคฤดูร้อน) และสำหรับนักศึกษาหลักสูตรต่อเนื่อง ภาคปกติ ชั้นปีที่ 3 และนักศึกษาภาคพิเศษ(ที่เข้าศึกษาปี 2547 เป็นต้นไป) หลักสูตร 4 ปีชั้นปีที่ 1-4 และหลักสูตรต่อเนื่อง ชั้นปีที่ 3-4
เป็นบริการเฉพาะการเพิ่มวิชาสำหรับนักศึกษาที่
เคยลงทะเบียนเรียนล่วงหน้าและชำระเงินค่าลง
ทะเบียนเรียน เรียบร้อยแล้วเท่านั้น และไม่สามารถลดวิชาได้ไม่ว่ากรณีใดๆ
เป็นบริการลงทะเบียนเพิ่ม-ลดวิชาทางอินเทอร์เน็ต โดยนักศึกษาจะต้องมีสถานภาพเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย และได้มีการชำระเงินในการลงทะเบียนครั้งแรกของภาคการศึกษาปัจจุบันเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น นักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนล่วงหน้าหรือไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียนตามกำหนดจะไม่สามารถใช้บริการได้
เป็นบริการสำหรับนักศึกษาที่ต้องการเพิกถอนวิชาทางอินเทอร์เน็ตด้วยตนเอง โดยนักศึกษาสามารถเพิกถอนวิชาบางวิชา หรือ ทุกวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาครั้งเดียว หรือ หลายครั้งก็ได้ ยกเว้น นักศึกษาที่เข้าศึกษาปีการศึกษาแรกไม่สามารถเพิกถอนทุกวิชาทางอินเทอร์เน็ตได้
เป็นบริการสำหรับนักศึกษาที่ต้องการพิมพ์ใบรายงานผลการลงทะเบียน/ใบเสร็จรับเงิน (กค.018)