มหาวิทยาลัยได้กำหนดให้นักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาใดก็ตาม ทำการแจ้งจบการศึกษา เพื่อแสดงความประสงค์ขอสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรและขออนุมัติเป็นผู้สำเร็จการศึกษาจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยใช้ระบบการแจ้งจบการศึกษาทางอินเทอร์เน็ตซึ่งได้พัฒนาขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้นักศึกษาไม่ต้องเดินทางไปติดต่อที่มหาวิทยาลัย

Students expecting the completion of the program in any semester are required to register for the graduation in order to obtain an approval from the University's Board of Trustees. For the student's convenience, the graduation registration can be done on the Internet.

1. กำหนดการแจ้งจบการศึกษา สำหรับนักศึกษาหลักสูตรไทย
     How to File for Graduation Thai Program
     กำหนดการแจ้งจบการศึกษา สำหรับนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
     How to File for Graduation BUIC Program

2. สิ่งที่ต้องดำเนินการก่อนการแจ้งจบการศึกษาทางอินเทอร์เน็ต (.pdf)
    Pre-Online Graduation Request (.pdf)

3. ขั้นตอนการแจ้งจบการศึกษาทางอินเทอร์เน็ต (.pdf)
    How to Make an Online Graduation Request (.pdf)

4. ข้อตกลงในการแจ้งจบการศึกษาทางอินเทอร์เน็ต สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (.pdf)
    Terms and Agreement on Online Graduation Request for Undergraduate Student (.pdf)

5. การตรวจสอบการแจ้งจบการศึกษา
    Recheck Graduation Result

6. แบบฟอร์มส่งรูปถ่ายสวมชุดครุยฯ (ทางไปรษณีย์)
    Photo Submission Form

7. ข้อปฏิบัติสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ศึกษาเป็นภาคสุดท้ายและคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา
    Instruction for International Students who are currently studying in the last emester and expecting to graduate

8. รายละเอียดเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนบัณฑิต / Details of Graduate Registration แจ้งจบการศึกษา / ตรวจสอบข้อมูลการแจ้งจบการศึกษา : Graduation Requests
รหัสผู้ใช้ / User name
รหัสผ่าน / Password


นักศึกษาหลักสูตรภาษาไทยที่แจ้งจบการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษาใดก็ตาม สามารถติดต่อขอรับเอกสารขึ้นทะเบียนบัณฑิตได้ที่ศูนย์กิจการนักศึกษาและทะเบียนในสัปดาห์ที่มหาวิทยาลัยจัดสอบปลายภาค หากไม่ได้ติดต่อ ขอรับเอกสารตามกำหนดดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะจัดส่งให้ภายหลังทางไปรษณีย์ ส่วนนักศึกษาที่แจ้งจบการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2 และภาคฤดูร้อน ของปีการศึกษาใดก็ตาม มหาวิทยาลัยจะจัดส่งเอกสารขึ้นทะเบียนบัณฑิตทางไปรษณีย์ในเดือนสิงหาคม
Thai-program students registering for the graduation in semester 1 of any academic year can collect graduate registration documents at the Student Affairs and Records Center during the final exam period. If not, the documents will be posted to the given address afterwards. Students requesting for the graduation in semester 2 or summer session will receive the graduation registration documents by post in August

นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติที่แจ้งจบการศึกษาในภาคการศึกษาใดก็ตาม ทางมหาวิทยาลัยจะจัดส่งเอกสารขึ้นทะเบียนบัณฑิตให้ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ได้แจ้งจบไว้
BUIC students having registered for the graduation will receive graduate registration documents by post, according to the mailing address given.กำหนดการรับสมัครปริญญาโทหมายเหตุ *หากท่านไม่สามารถอ่านข้อมูลในรูปแบบ PDF ท่านสามารถดาวน์โหลดโปรแกรม Acrobat Reader ได้ฟรี
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดโปรแกรม
Main Download Site :
 www.adobe.com
Mirror Site :
 www.bu.ac.th (file size: 8.7 MB)    Operating System : Windows 98SE/NT/XP/ME/2000
 www.bu.ac.th (file size: 9.85 MB)    Operating System : Windows 95/98
How to download :
After clicking above link to download you may receive a dialog box prompting you with a choice. Select "Save" ,
when you choose save the file, you will need to locate it and then double-click it to unzip file and installation program.

ศูนย์กิจการนักศึกษาและทะเบียน โทร 0-2902-0299 ต่อ 2552 - 2553, 2556 - 2558 E-mail address : records_office@bu.ac.th
Student Affairs and Records Center tel. 0-2902-0299 ext. 2552 - 2553, 2556 - 2558 E-mail address : records_office@bu.ac.th

Best view in mode 800x600 or higher resolution with Internet Explorer 6 or higher.
Copyright(c)2003 Computer Center, Bangkok University, All rights reserved.
Contact URSA Webmaster : comp_center@bu.ac.th